نرم افزار تعمیر و نگهداری و بانک اطلاعاتی قطعات دستگاه های سنگین ولوو Volvo Prosis ورژن ۲۰۱۵٫۱

راهنمای تعمیرات اساسی دستگاه های سنگین ولوو شامل مکانیکی ،الکترونیکی و هیدرولیکی و پارت نامبر یا همان شماره فنی قطعات دستگاه های سنگین ولوو با زبان فارسی

ورژن ۲۰۱۵٫۱ و با حجم ۱۷٫۴ گیگابایت

 

شماره تماس : ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵

نرم افزار ولوو

نرم افزار شامل مدل های ذکر شده در زیر می باشد :

Articulated haulers (ART)

۵۳۵۰ (Volvo BM)

۵۳۵۰B (Volvo BM)

۵۳۵۰B 4×4 (Volvo BM)

۵۳۵۰B 6×4 (Volvo BM)

۸۶۰ (Volvo BM)

۸۶۱ (Volvo BM)

A20 (Volvo BM)

A20 6×4 (Volvo BM)

A20C (Volvo BM)

A20C (Volvo)

A25 (Volvo BM)

A25 4×4 (Volvo BM)

A25 6×4 (Volvo BM)

A25B (Volvo BM)

A25B 4×4 (Volvo BM)

A25C (Volvo BM)

A25C (Volvo)

A25C 4×4 (Volvo BM)

A25C 4×4 (Volvo)

A25D (Volvo)

A25D 4×4 (Volvo)

A25E (Volvo)

A25E 4×4 (Volvo)

A30 (Volvo BM)

A30C (Volvo BM)

A30C (Volvo)

A30D (Volvo)

A30E (Volvo)

A35 (Volvo BM)

A35C (Volvo BM)

A35C (Volvo)

A35D (Volvo)

A35E (Volvo)

A35E FS (Volvo)

A40 (Volvo BM)

A40 (Volvo)

A40D (Volvo)

A40E (Volvo)

A40E FS (Volvo)

T450D (Volvo)

Backhoe loaders (BHL)

BL60 (Volvo)

BL61 (Volvo)

BL61 PLUS (Volvo)

BL70 (Volvo)

BL71 (Volvo)

BL71 PLUS (Volvo)

Compact excavators (CEX)

EC13 XR (Volvo)

EC13 XTV (Volvo)

EC14 (Volvo)

EC15 XR (Volvo)

EC15 XT (Volvo)

EC15 XTV (Volvo)

EC15B XR (Volvo)

EC15B XT (Volvo)

EC15B XTV (Volvo)

EC20 XT (Volvo)

EC20 XTV (Volvo)

EC20B XT (Volvo)

EC20B XTV (Volvo)

EC25 (Volvo)

EC27C (Volvo)

EC30 (Volvo)

EC35 (Volvo)

EC35C (Volvo)

EC45 (Volvo)

EC50 (Volvo)

EC50 VV (Volvo)

EC55 (Volvo)

EC55-2 (Volvo)

EC55B (Volvo)

EC55C (Volvo)

EC55-EU (Volvo)

EC60C (Volvo)

EC70 (Volvo)

EC70 VV (Volvo)

ECR28 (Volvo)

ECR38 (Volvo)

ECR48C (Volvo)

ECR58 (Volvo)

ECR88 (Volvo)

EW50 (Volvo)

EW50 VV (Volvo)

EW55 (Volvo)

EW55B (Volvo)

EW70 (Volvo)

EW70 VV (Volvo)

Asphalt compactors (COA)

CR24 (Volvo)

CR30 (Volvo)

DD112HF (Volvo)

DD118HA (Volvo)

DD118HF (Volvo)

DD118HFA (Volvo)

DD132HF (Volvo)

DD138HA (Volvo)

DD138HF (Volvo)

DD138HFA (Volvo)

DD14S (Volvo)

DD16 (Volvo)

DD22 (Volvo)

DD24 (Volvo)

DD29 (Volvo)

DD30 (Volvo)

DD31HF (Volvo)

DD38HF (Volvo)

DD70 (Volvo)

DD70HF (Volvo)

DD80 (Volvo)

DD85 (Volvo)

DD90 (Volvo)

DD90HF (Volvo)

DD95 (Volvo)

PT125 (Volvo)

PT220RH (Volvo)

PT240RH (Volvo)

Soil compactors (COS)

SD100 C (Volvo)

SD100D (Volvo)

SD105TF (Volvo)

SD110C (Volvo)

SD116DX (Volvo)

SD116F (Volvo)

SD122 (Volvo)

SD150 (Volvo)

SD160DX (Volvo)

SD190DX (Volvo)

SD200DX (Volvo)

SD25D (Volvo)

SD45D (Volvo)

SD70D (Volvo)

SD77DA (Volvo)

SD77F (Volvo)

Compact wheel loaders (CWL)

L20B (Volvo)

L25B (Volvo)

L30 (Volvo BM)

L30 (Volvo)

L30B (Volvo)

L32 (Volvo)

L32B (Volvo)

L35 (Volvo)

L35B (Volvo)

L40 (Volvo)

L40B (Volvo)

L45 (Volvo)

L45B (Volvo)

L45F (Volvo)

L50F (Volvo)

ZL302C (Volvo)

ZL402C (Volvo)

ZL502C (Volvo)

Excavators (EXC)

EC130 (Akerman)

EC130C (Akerman)

EC130C (Volvo)

EC135B LC (Volvo)

EC140 LC (Volvo)

EC140 LCM (Volvo)

EC140B LC (Volvo)

EC140B LCM (Volvo)

EC140C L (Volvo)

EC140C LM (Volvo)

EC150 (Akerman)

EC150 (Volvo)

EC150 LC (Volvo)

EC150C (Akerman)

EC150C (Volvo)

EC160 (Volvo)

EC160B LC (Volvo)

EC160B NLC (Volvo)

EC160C L (Volvo)

EC160C NL (Volvo)

EC180B LC (Volvo)

EC180C L (Volvo)

EC200 (Akerman)

EC200 (Volvo)

EC210 (Volvo)

EC210 F (Volvo)

EC210 LC (Volvo)

EC210 LR (Volvo)

EC210 NLC (Volvo)

EC210B F (Volvo)

EC210B FX (Volvo)

EC210B LC (Volvo)

EC210B LR (Volvo)

EC210B NC (Volvo)

EC210B NLC (Volvo)

EC210C L (Volvo)

EC210C LR (Volvo)

EC210C N (Volvo)

EC210C NL (Volvo)

EC230 (Akerman)

EC230B (Akerman)

EC230B (Volvo)

EC235C NL (Volvo)

EC240 (Volvo)

EC240 LC (Volvo)

EC240 LR (Volvo)

EC240 NLC (Volvo)

EC240B FX (Volvo)

EC240B LC (Volvo)

EC240B LR (Volvo)

EC240B NLC (Volvo)

EC240C L (Volvo)

EC240C LR (Volvo)

EC240C NL (Volvo)

EC280 (Volvo)

EC290 (Volvo)

EC290 LC (Volvo)

EC290 LR (Volvo)

EC290 NLC (Volvo)

EC290B FX (Volvo)

EC290B LC (Volvo)

EC290B LR (Volvo)

EC290B NLC (Volvo)

EC290C L (Volvo)

EC290C LR (Volvo)

EC290C NL (Volvo)

EC300 (Akerman)

EC330B LC (Volvo)

EC330C L (Volvo)

EC340 (Volvo)

EC360 (Volvo)

EC360 LC (Volvo)

EC360 NLC (Volvo)

EC360B LC (Volvo)

EC360B LR (Volvo)

EC360B NLC (Volvo)

EC360C L (Volvo)

EC360C NL (Volvo)

EC390 (Volvo)

EC420 (Akerman)

EC450 (Akerman)

EC450 (Volvo)

EC460 (Volvo)

EC460 LC (Volvo)

EC460B LC (Volvo)

EC460B LR (Volvo)

EC460C L (Volvo)

EC620 (Akerman)

EC650 (Akerman)

EC650 (Volvo)

EC700B LC (Volvo)

EC700C L (Volvo)

ECR145C L (Volvo)

ECR235C L (Volvo)

ECR305C L (Volvo)

EW130 (Akerman)

EW130 (Volvo)

EW130C (Akerman)

EW130C (Volvo)

EW140 (Volvo)

EW140B (Volvo)

EW140C (Volvo)

EW145B (Volvo)

EW150 (Akerman)

EW150C (Akerman)

EW150C (Volvo)

EW160 (Volvo)

EW160B (Volvo)

EW160C (Volvo)

EW170 (Volvo)

EW170 KR (Volvo)

EW180 (Volvo)

EW180B (Volvo)

EW180C (Volvo)

EW200 (Akerman)

EW200 (Volvo)

EW200B (Volvo)

EW210C (Volvo)

EW230 (Akerman)

EW230B (Akerman)

EW230B (Volvo)

FC2121C (Volvo)

FC2421C (Volvo)

FC2924C (Volvo)

FC3329C (Volvo)

Motor graders (GRD)

G710 (Volvo)

G710 VHP (Volvo)

G710B (Volvo)

G716 VHP (Volvo)

G720 (Volvo)

G720 VHP (Volvo)

G720B (Volvo)

G726 VHP (Volvo)

G726B (Volvo)

G730 (Volvo)

G730 VHP (Volvo)

G730B (Volvo)

G736 VHP (Volvo)

G740 (Volvo)

G740 VHP (Volvo)

G740B (Volvo)

G746B (Volvo)

G780 (Volvo)

G780 VHP (Volvo)

G780B (Volvo)

G930 (Volvo)

G940 (Volvo)

G946 (Volvo)

G960 (Volvo)

G970 (Volvo)

G976 (Volvo)

G990 (Volvo)

Tracked pavers (PAT)

ABG2820 (Volvo)

ABG325 (Volvo)

ABG5820 (Volvo)

ABG6820 (Volvo)

ABG7820 (Volvo)

ABG8820 (Volvo)

ABG9820 (Volvo)

PF4410 (Volvo)

PF6110 (Volvo)

Wheeled pavers (PAW)

ABG3870 (Volvo)

ABG4361 (Volvo)

ABG4371 (Volvo)

ABG5770 (Volvo)

ABG5870 (Volvo)

ABG6870 (Volvo)

AGS 7.5 (Volvo)

Paver Controls (Volvo)

PF161 (Volvo)

PF2181 (Volvo)

PF3172 (Volvo)

PF3200 (Volvo)

PF6160 (Volvo)

PF6170 (Volvo)

Pipelayers (PLC)

PL4608 (Volvo)

PL4611 (Volvo)

Road wideners (RWD)

RW100A (Volvo)

RW195D (Volvo)

Screed/Screeds (SCR)

۱۰ FT EIectric WL (Volvo)

۱۰ FT Wedgelock (Volvo)

۲٫۵/۵B HSE (Volvo)

۳/۶ HSE (Volvo)

۸ FT Wedgelock (Volvo)

Omni 1A (Volvo)

Omni 318 (Volvo)

Omni llIA (Volvo)

Omni llIE (Volvo)

Omni V (Volvo)

UItimat 10 (Volvo)

UItimat 16 (Volvo)

UItimat 20 (Volvo)

UItimat 8 (Volvo)

Skid steer loaders (SSL)

MC110 (Volvo)

MC110B (Volvo)

MC60 (Volvo)

MC60B (Volvo)

MC70 (Volvo)

MC70B (Volvo)

MC80 (Volvo)

MC80B (Volvo)

MC90 (Volvo)

MC90B (Volvo)

Wheel Loaders (WLO)

۴۲۰۰ (Volvo BM)

۴۲۰۰B (Volvo BM)

۴۳۰۰ (Volvo BM)

۴۳۰۰B (Volvo BM)

۴۴۰۰ (Volvo BM)

۴۵۰۰ (Volvo BM)

۴۶۰۰ (Volvo BM)

۴۶۰۰B (Volvo BM)

۶۱۶B (Volvo BM)

۶۳۰۰ (Volvo BM)

۶۴۶ (Volvo BM)

EL70 (Volvo BM)

EL70C (Volvo BM)

L110E (Volvo)

L110F (Volvo)

L120 (Volvo BM)

L120B (Volvo BM)

L120C (Volvo BM)

L120C (Volvo)

L120D (Volvo)

L120E (Volvo)

L120F (Volvo)

L150 (Volvo BM)

L150C (Volvo BM)

L150C (Volvo)

L150C LB (Volvo)

L150D (Volvo)

L150E (Volvo)

L150F (Volvo)

L160 (Volvo BM)

L160 CO (Volvo BM)

L180 (Volvo BM)

L180 CO (Volvo BM)

L180 HL (Volvo BM)

L180C (Volvo BM)

L180C (Volvo)

L180C CO (Volvo BM)

L180C CO (Volvo)

L180C HL (Volvo BM)

L180C HL (Volvo)

L180D (Volvo)

L180D HL (Volvo)

L180E (Volvo)

L180E HL (Volvo)

L180F (Volvo)

L180F HL (Volvo)

L220D (Volvo)

L220E (Volvo)

L220F (Volvo)

L220F (Volvo)

L330C (Volvo BM)

L330C (Volvo)

L330C LL (Volvo BM)

L330C LL (Volvo)

L330D (Volvo)

L330E (Volvo)

L350F (Volvo)

L50 (Volvo BM)

L50B (Volvo BM)

L50C (Volvo BM)

L50C (Volvo)

L50C OR (Volvo BM)

L50C OR (Volvo)

L50D (Volvo)

L50E (Volvo)

L60E (Volvo)

L60F (Volvo)

L70 (Volvo BM)

L70B (Volvo BM)

L70C (Volvo BM)

L70C (Volvo)

L70D (Volvo)

L70D OR (Volvo)

L70E (Volvo)

L70E OR (Volvo)

L70F (Volvo)

L90 (Volvo BM)

L90 CO (Volvo BM)

L90B (Volvo BM)

L90C (Volvo BM)

L90C (Volvo)

L90C OR (Volvo BM)

L90C OR (Volvo)

L90D (Volvo)

L90D OR (Volvo)

L90E (Volvo)

L90E OR (Volvo)

L90F (Volvo)

 

شماره تماس :  ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵